Emil Frederiksen sagen

Emil Frederiksen

Formue, den 10. marts 1935 i Odense, Årlig indtægt ca. 1500,- kr.

Beskæftigelse: Chauffør, 1936 i Odense

Faderskabssag, 1936, Odense, Emil Frederiksen blev dømt til at betale 204 kr. pr. halvår.

Emil havde et forhold til Mary Andersen.

Emil havde et forhold til Ingrid Olivia Frederikke Thyme, blev født den 18. august 1910 i Gerskov pr. Otterup.

Brylluppet var planlagt, og det var noteret i bogen for borgerligvielser fra Odense Rådhus.

Med den 3. august 1932 meddeler brudens far at brylluppet er aflyst.

Emil havde et forhold til en anden kvinde, som han bliver gift med senere.

Emil blev derefter gift med Valborg Margrethe Jensen den 27. juli 1933 i Hjallese sognegård, (Valborg Margrethe Jensen blev født den 6. september 1911 i Blenstrup.)

Emil havde et forhold til Marie Christine Augusta Gregersen, datter af Greisen August Marius Gregersen og Hulda Amanda Pålsson. (Marie Christine Augusta Gregersen blev født den 25. september 1913 i Søndergade 27, pr Middelfart, døbt den 23. november 1913 i Middelfart Kirke, døde den 25. august 1981 i Horsens, og blev begravet den 29. august 1981 i Nordre Kirkegård i Horsens.)

Emil Frederiksen død

Han dør på Odense Amts og Bys sygehus. Han dør på vej fra afdelingen og hen til sektionsstuen?

Dødsmåden angiver de til at være ulykkestilfælde eller selvmord.

Ifølge politiets rapport fandtes chauffør Emil Frederiksen i kvæstet tilstand på jernbanelinjen mellem vogterhus 13a og 13b.

Han vides af og til at nyde en del spiritus og more sig om natten. Han er far til flere børn, og har også afsonet.

Han var bleg, chokeret, kølig

Vides ikke at have lidt af tuberkulose, kræft eller? Af sygehusets journal fremgår at han ved indlæggelse var bleg med lille blød puls. Bb 60/95, Temp. 36,2. Spirituslugt. Man fandt de omtalte frakturer og fandt ingen tegn på kranie fraktur.

Han havde blod i urinen

Man gør blodtypebestemmelse men tilstande forværres og døden indtræder kl.: 21:50 formegentlig på gr. af chok i forbindelse med afkøling

 Dette stod i avisen:

Kørt ned af Toget.

Odenseansk Chauffør ilde tilredt i Morges.

 ODENSE.

Da Føreren af det ordinære Tog, der Kl. 8,40 i Formiddag ankom til Odense Station, passerede Broen over Aaen mellem Aasum og Korsløkke, mærkede han et Bump i Toget og gav Stationen Underretning herom. Odense Station alarmerede strax de to nærmeste Vogterhuse, hvorfra der blev sendt et Par Mand ud paa Linjen. Ikke langt fra Broen fandt de Jernbanemænd paa Baneskraaningen en Ung Mand liggende blodig og bevidstløs. Det var ganske øjensynligt, at det var ham, Toget havde paakørt. Et Øjeblik efter at man havde fundet den unge Mand, kom et Godstog i Retning mod Odense. Det blev standset, og den haardt kvæstede unge mand blev varsomt baaret ind i en Kupé. Samtidig alarmeredes Falcks Ambulancer til Perron 3 paa Odense Station. Strax efter Togets Ankomst blev den Mand ført til Amtssygehuset.

Her viste det sig, at den paagældende var meget ilde tilredt. Foruden en Række Brud var han meget medtaget af Kulden af have ligget paa Baneskraaningen. Den kvæstede var den 27-aarige gifte Chauffør Emil Frederiksen, Lahnsgade 82, der til daglig kører Lillebil for ”Ringbilen” paa Hjørnet af Kastanievej og Sdr. Boulevard, men som i Gaar havde Fridag. Frederiksen havde været til Fods i Morges, i hvert Fald var der intet Motorkøretøj ar finde i Nærheden.

Hvorledes Frederiksen er kommen paa Banelinjen har man endnu ikke klarhed over. Odense Herreds Politi satte strax en Undersøgelse i Gang, men denne vanskeliggøres i ved at Sygehusets Læger har forbudt enhver Afhøring af den saarede.

Dødsannoncen,

Emil Frederiksen, Lahnsgade 82, Odense. Begraves fra Thomas Kingos Kirke, Fredag den 8. ds. Kl. 1 ½.

Emil forhold til Marie.

Marie arbejdede fra 1. maj i Fyns Forsamlingsbygning, på hjørnet af Kongensgade og Dronningensgade, i den samme bygning hvor De Radikale Venstre blev stiftet 30 år før og hvor i dag Restaurant Flammen har til huse.

Hun boede fra 1. maj 1935 på Sdr Boulevard, nummeret kan hun ikke huske, fra 1. oktober boede hun på Albanigade. Hun flyttede derfra igen 1. november 1935.

Juni til august 1935 flere gange havde samleje med hende, hvilke samlejer fandt sted på hendes værelse på den ny Forsamlingsbygning.

 Emil må herefter indrømme at han har stået i kønsligt Forhold til Klagerinden på sådan Tid, at han kan været Fader til der i Sagen omhandlede Barn, men han vil dog ikke på nuværende Tidspunkt tilbyder at betale underholdningsbidrag til Klagerinden og Barnet, idet kan have Formodning om at Klagerinden på den Tid, Barnet kan være avlet, har haft samleje med andre end ham. Han kan dog ikke bevise til nogen bestemt Person, men anmoder om at Klagerinden må blive nærmere afhørt om sine kønslige Forbindelser og hvis der herunder oplyses, at hun på Barnet avlingstid har haft samleje med andre end Emil, begære han pågældende medinddraget i Sagen.

 Middelfart politi den 17/3-1936

Efter Tilsigelse mødte Barnemoderen Marie Kirstine Augusta Gregersen, i Dag her på Politistationen, hvor hun blev gjort bekendt med Indklagede Frederiksens Forklaring, og nærmere afhørt om sine kønslige Forhold på Barnets Avlingstid.

Hun siger, at hun kun har stået i kønslige Forhold til Frederiksen på Barnets Avlingstid, og der er ingen andre end ham der er barnets Fader.

Efter at hendes Fader var død i Foråret 1935, var hun i hjemmet hos moderen indtil 1. maj 1935, og hun har ikke her i byen haft Omgang med nogen Mandspersoner.

Den 1. maj 1935 rejste hun til Odense hvor hun som anført fik Plads på Fyns Forsamlingsbygning i Odense – hun havde da værelse på Sdr. Boulevard – hun husker ikke nr.

Den 12. maj 1935, stod hun første Gang i Forhold til Frederiksen, og har jævnligt i Tiden indtil først i oktober 1935 haft Samleje med ham på hendes Værelse.

Hun siger at hun husker bestemt at hun havde Samleje med Indklagede på hendes Fødselsdag den 25. september, og at Indklagede også har haft Samleje med hende efter at hun den 1/10-1935 flyttede fra sit Værelse på Sdr. Boulevard til Albanigade, hvor hun havde et Værelse indtil 1/11-1935. Huns påstår bestemt at hun ikke under sit Ophold i Odense har stået i kønsligt Forhold til andre end Frederiksen.

Barnefaderen erklærer sig villig til, at der udtages Blodprøve af hende og Barnet, når Barnefaderen tilpligtes at betale Omkostningerne derved. Hun anmoder om at Sagen må blive fremmet så hurtig som nylig, da hun savner Penge til sig og Barnets Underhold.

                                                                                       O. Bundholdt

                                                                                       Politibetjent

Kontinuation den 20/3 1936.

Sagen tilbagesendt hertil med påtegning af 18 d. fra Politimesteren i Middelfart.

Indklagede Emil Frederiksen mødte efter Anmodning D.D. her på Stationen og blev gjort bekendt med Barnemoderens foranstående Forklaring hvortil han erklærede, at han intet har at bemærke til hendes Forklaring om deres kønslige Forhold, han vil dog ikke tilbyde at betale underholdningsbidrag til Klagerinden og Barnet, men anmoder om at Sagen må blive henvist til Behandling inden Retten Dåbsattest for inkl. Følger vedr. Sagen.

                                                                                                                                  Larsen

                                                                 Udskrift

                                                                      Af

                                            Retsbogen for Retskreds Nr. 38,

                                                                Odense Købstad m.v.

År 1936, den 30. april, Formiddag kl. 10. blev Odense Købstads borgerlige Ret sat på Tingstedet og den konstituerede beklædt ag Civildommeren – Retsmødet var offentligt -, hvor da foretages:

                                                                                       Ugift Marie Kirstine Augusta

                                                                                       Gregersen, Middelfart

                      Nr. 809/1936;                                                    ctr.

                                                                                       Chauffør Emil Frederiksen, Odense.

                                                                                       /: Paternitetssag. :/

Fremlagt blev:

A. Afhøring af Sagsøgerinden.

B. Fødselsattest for Sagsøgerindens Barn født den 18. februar d.A.

C. Leveattest for samme.

D. Afhøring af Indstævnte.

E. Fødselsattest for samme.

F. Rapport af 10. f.M med flere Påtegninger.

Indstævnte var mødt og vedtog sin ham forelæste Forklaring til Bilag D. og F.

Han erklærede, at han ikke bestride at have haft Samleje med Sagsøgerinden jævnligt i Tiden fra 12. maj f. A. til først i oktober f. A.

 Retten udsatte Sagen til afhøring af Sagsøgerinden

                                                                 Sagen udsat

                                                                 Retten hævet:

                                                                 Anton Nielsen.                 

 År 1936, den 8. juni kl. 15 ½, blev Odense Købstads borgerlige Ret sat på Tingstedet og beklædt af cand. Jurist Anton Nielsen i Henhold til Konstitution af 29. april d. A. – Retsmødet var offentligt -, hvor da foretoges:

                                           Nr. 809/1936                      påny:

                                           Fremlagt blev:

G. Skrivelse af 5. f. M. til Dommeren i Middelfart.

H. Skematisk Udskrift.

I. Erklæring af 23. f. M. fra Amtslægen.

                      Sagsøgerinden var mødt.

                      Hun vedtog sin hende forlæste Forklaring til Bilag A. og F.

Hun forklarede, at hun har haft Samleje med Indstævnts jævnlig i Tiden fra den 12. juni f. A. til Slutningen af september f. A. hun fastholder, at hun ikke i april maj og juni f. A. har haft Samleje med andre end Indstævnet.

Hun nedlægger Påstand om, at Indstævnet tilpligtes til at udrede Bidrag til hende og det af hende den 18. februar d. A. udenfor ægteskab fødte Barn i Medfør af Lov Nr. 130 af 27 maj 1908 §§ 1 og 2 efter Øvrighedens Bestemmelse.

 Da Indstævning af ham til lørdag den 20. juni d. A. kl. 12 ¼.

                                                                 Retten hævet:

                                                                 Anton Nielsen

                                                                 cst.

 År 1936, 9. juni, kl. 12 ½, blev Odense Købstads borgerlige Ret sat på Tingstedet og beklædt af Cand. Jurist Anton Nielsen i Henhold til Konstitution af 29. april d. A. – Retsmødet var Offentligt -, hvor de foretoges:

                                         Nr. 8009/1936                    påny:

                                           Indstævnte var mødt.

 Han erklærede at han må erkende, at han har haft Samleje med Sagsøgerinden til en sådan Tid, at han kan være Fader til det af hende den 18. februar d. A. fødte Barn, og han forpligter sig til at betale Bidrag til Sagsøgerinden og Barnet i Medfør af Lov Nr. 130 af 27, maj 1908 §§ 1 og 2 efter Øvrighedens Bestemmelse.

Sagsøgerinden mødte nu og erklærede at hun modtog Tilbuddet og begære Sagen sluttet.

                                           Sagen sluttet som forlig.

                                           Retten hævet:

                                           Anton Nielsen

                                           cst.

 Udskriftens Rigtighed bekræftes:

Civildommerens Kontor Odense, 9. juni 1936

Amtslægen

Odense d. 23/5 1936

Som Svar på Hr. Civildommerens Skrivelse skal jeg erklære, at det omhandlende Barn er født den 18/2 1936. vejede 3400 gram, målte 29 cm, og hvis hud var rød, men i øvrigt frembød de sædvanlige Fuldbårenhedstegn kan antages avlet i Tidsrummet kort før slutningen af april til kort før Slutningen af juni 1935.

Politistationen i Middelfart

                      AFHØRING

I Anledning af Begæring af Underholdsbidrag til et Barn udenfor Ægteskab, som er født den 18-2-1936

                                           Barnemoderens Forklaring:

1. Fulde Navn                                          Marie Kirstine Augusta Gregersen

2. Fødselsdag og År                                 25. september 1913 i Middelfart

3. Fødested (sogn og Postadresse)          Middelfart

4. Bopæl (Opholdssted)                           Skovgade Nr. 13, Middelfart

5. Ugift, gift, frasepareret, fraskilt eller enke; Ugift

6. Stilling (erhverv)                                 Husassistent.

7. Årlig Indtægt:                                     ca. 700 kr.

8. Formueforhold i øvrigt;                       Ingen Formue.

9. Barnets Fødested:                                Middelfart

10. Barnets fulde Navn:                         Udøbt drengebarn,

11. Hvor er barnet anbragt?                   Hos Moderen.

12. Hvor meget betales i Plejeløn          0 kr.

13. Hvor og når fandt det samleje Sted, ved hvilket Barnet antages avlet?    

ca. 12. juni 1935, havde han samleje med indklagede, Samlejet fandt sted på Barnemoderens

Værelse på Fyens Forsamlingsbygning i Odense. Han begyndte i maj Måned 1935 at stå i

kønsligt Forhold til Indklagede. Hun havde jævnligt samleje med Inkl. Til sidst i september

1936. Hun vil ikke have stået i kønsligt Forhold til andre Mænd på Barnets Avlingstid.

14. Barnemoderens Opholdssted Timånedersdagen før Barnets Fødsel?

Skovgade 13. Middelfart.

15. Hvem udlægges som Barnets Fader? Navn, Stilling og opholdssted).

Chauffør Emil Frederiksen, Kastanievej 78, Odense.

16. Har han betalt noget Bidrag og da hvor meget?      Har intet betalt.

17, Hvad forlanges:                                                       Normalbidraget.

18. Begærer hun i hvert Tilfælde Bidragenes Størrelse fastsat ved Overøvrighedens

Bestemmelser?                                                              Ja

19. Hvilken Fødselshjælperske bistod ved Fødslen?    Jordemoder Frk. Ditlefsen, Middelfart

20. Haves andre Børn uden for Ægteskab?                   Nej

Chauffør Emil Frederiksen boende Lahnsgade 82, Odense født den 1. juli 1910 i Odense, Ansgar Sogn. Odense Amt.

Tilpligtes herved med de i Lovgivningen hjemlede Tvangsmidler at udrede Underholdsbidrag til det af ugift Marie Kirstine Augusta Gregersen, Skovgade 13, Middelfart, den 18. februar 1936 udenfor Ægteskab fødte Barn en dreng, der ikke er døbt eller navngivet. Fra Barnets Fødsel at regne.

Dette Bidrag, som efter Omstændighederne vil kunne forhøjes eller nedsættes, fastsættes til det for Barnets Opholdssted til enhver Tid gældende Normalbidrag, for Tiden 204 kr.

De for Tiden gældende Normalbidrag er følgende:

240 kr., såfremt Barnet opholder sig i København, Frederiksberg eller Gentofte Kommuner.

204 kr. såfremt Barnet opholder sig i en Købstad, Marstal, en flække eller en bymæssig Bebyggelse på Landet med over 1500 Indbyggere.

165 kr. såfremt Barnet opholder sig i det øvrige Land.

I Barnets erlægges halvårvis forud på Barnets årlige Fødselsdag og på halvårsdagen for denne, for det første halvår straks.

Som Bidrag til Moderens Barseludgifter og til hendes Underhold i Måned før og en Måned efter Fødslen betales derhos et Beløb af i alt 75 kr. som straks er forfaldet.

Underlader den bidragspligtige af fortage de i Lovens påbuddet Anmeldelse til Folkeregistrene, straffes han med Bøde fra 5 kr. Undlades Anmeldes i den Hensigt derved at uddrage sig Bidragspligten, er Straffen Fængsel indtil 2 Måneder.

Det er ikke den eneste sag Emil Frederiksen har rodet sig ind i.

I perioden fra 1930 til 1936 fik han 6 børn med 4 kvinder.

Ligeved og næsten gift med en men brudens far aflyste brylluppet. Emil havde samtidig gang med en anden kvinde.

Han blev dog gift med en af kvinderne, som han fik 2 drenge med, men selv efter ægteskabet fortsatte hans iver med at møde anden kvinde, og det var denne Marie Gregersen, hun fik senere en anden dreng, som er min svigerfar, hun fik så også to børn mere med to andre mænd.

Emil blev gift med Valborg Margrethe Jensen den 27. juli 1933 På Hjallese Sognegård.

Med hende fik han 2 drenge.

Jørgen Kurt Alting Frederiksen 19. maj 1933 og Knud Alting Frederiksen 21. maj 1935

Udover disse har han yderligere 2 piger med 2 kvinder:

Mary Andersen, datteren født ca. 1931.

Ingrid Olivia Frederikke Thyme, 18.8,1910 datter Jytte Kristine Thyme, født ca. 1932 og Annelise Frederiksen født 1930.

Del siden