Sine og Misse med lille Grethe.
Sine og Misse med lille Grethe.
Denne lastbil er centrum i den her affærer,
Denne lastbil er centrum i den her affærer,
Adsbøl kro, hvor Misse arbejdede.
Adsbøl kro, hvor Misse arbejdede.
Lille Grethe på skuldrene af Anton.
Lille Grethe på skuldrene af Anton.
Mathias Mors.
Mathias Mors.

Sagen omkring Grethe Hansen

06-December-1938

Grethe Hansen

Min svigermor er født den 6. december 1938 i Middelfart.

Hun voksede op hos Anton Elias Toft og Lassine (Sine) Paulsen, i den tro at det var hendes biologiske forældre. Anton og Sine bliver skilt i 1958.

Grethe bevarer kun kontakten til hendes mor.

Der var kun ganske lidt kontakt til Anton derefter.

I slutningen af 1980’erne besøgte jeg og min kone Jane, som er datter af Grethe, Anton og hans nye kone Bodil i Kolding. Vi fortalte så at Grethe have nogle få år før fundet ude af at Anton og Sine ikke var hendes forældre. Det var en stor lettelse for Anton at den hemmelighed var brudt. Det var som en tungt åg blev fjernet fra hans skuldre.

Vi spurgte desværre ikke så meget til Grethes biologiske far.

Da Anton døde i 1991, blev jeg spurgt om jeg ville være med til at bære ham ud af kirken. Det var jeg meget beæret over at jeg måtte. Så det takker jeg naturligvis ja tak til. Det var så første gang jeg bar en kiste, og når man tænker på hvor lille og tynd Anton var, så blev jeg meget overrasket over tung en kiste er.Flere år efter begyndte jeg at dyrke slægtsforskning, og ved nogle tilfældigheder får jeg kontakt med Bodils familie. De fortalte at de havde arvet nogle fotoalbums af Bodil. Et med Grethe som barn, og et med Antons familie, mest fra USA, Antons farbror var rejst til USA, efter han havde rodet sig ud noget ballade i Danmark.

Jeg har nu fundet en hel del af den amerikanske familie, men ikke fået kontakt endnu.

Derudover har jeg fået kontakt med flere af Antons slægtninge, og fået en masse oplysninger og billeder af familien.

Vi besluttede at finde noget mere om faderskabssagen og adoptionssagen og det er nu resulteret i en stor bunke sagsakter.

Da der er en masse breve sendt fra det ene kontor til det andet, så vil de være uoverskueligt at bare vise disse akter her, så er det bedre at omformulere det til en samlet historie.

25-Februar-1938

Faderskabssag

I Adsbøl ved Gråsten lå en kro, og der var Marie Christine Paulsen ansat som serveringsdame i slutningen af 1930’erne.
Hun var født i 1909 i Sønder Ønlev ved Aabenraa. Familie flyttede senere til Vamdrup. Marie blev kaldt Misse. Hendes søster Lassine (kaldet Sine) blev de store hovedpersoner i denne beretning.
Mens Misse var ansat på kroen i Adsbøl, kom der jo kunder til kroen og en af dem var vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors, født i 1906, Store Emmerske pr. Tønder.
Han var nu boende i Vilsbæk pr. Kliplev. Hvor han havde sin egne vognmandsforretning.
Under afhøringen af Misse og Mathias kom det frem at de to havde haft flere hyggestunder i januar og februar måneder i 1938 og at det foregik i førerhuset af Mathias’ Bedford lastbil. Ikke meget plads til det erotiske, men hvor der er vilje er der vej.
I afhøringen fremgår det at Misse havde sidste menstruation i slutningen af februar.
I starten af de sagsakter vil hun ikke oplyse navnet på barnefaderen, men senere kommer hans navn frem.
Misse bor i den sidste del af sin graviditet hos sin søster Sine og hendes mand i Middelfart, på adressen Hessgade 12.
Der er en masse skriverier mellem bl.a. politimesteren i Gråsten, Holbøl, Aabenraa og Middelfart. Og mellem kommunekontorerne i Gråsten, Aabenraa og Middelfart, præsten i Middelfart og så provstekontoret i Odense.
Der bliver bedt om fødselsattester, dåbsattester, leveattester, der så sendes rundt imellem de instanser, der er meget administration.

Her et eksempel på en skrivelse:
Ved hoslagt af fremsende Daabsattest for Barnet Grethe Elisabeth Poulsen, født den 6. december 1938, skal man, da Moderens Familienavn ifølge vedlagte udskrift af Fødselsregistreret er Paulsen, henstilles, at fornødne Berigtigelse af Ministerialbogen finder sted. Endvidere skal man, idet der bemærkes, at der under 3. f. M. af Politimesteren i Graasten er sendt den paagældende Sognepræst Meddelelse om, at Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors af Vilsbæk har anerkendt Faderskabet til ommeldte Barn, tjenstlig hanlade Opmærksomheden pa, at der formentlig har given Sognepræsten Paalæg om foruden Moderens Navn tillige at Faderens Navn i Daabsattesten, der er udfærdiget, efter at Faderskabet er anmeldt til Ministerialbogen.
En berigtigelse Faderskabsattest forventes efter endt Ekspedition sendt hertil.

Der bliver også bedt om en Leveattest (En leveattest er et dokument, der beviser, at du er i live)

Leveattest

At udøbt Pigebarn, født den 6/12 – 1938 i Middelfart af ugift Serveringsdame M a r i e K e r s t i n e P o u l s e n, f.d. 14/8 -09 Hjordkær, nu boende i Tjeneste paa Adsbøl Kro pr. Graasten, er i Live og opholder sig hos Forpagter A n t o n T o f t , H e s s g a d e No. 12, Middelfart , attesteres herved.

Middelfart, den 10/1 – 1939

Navn: Hans Andersen
Stilling: Husejer
Bopæl: Hessgade 12


Her følger nogle at de spørgsmål og svar som Misse, Mathias, Anton og andre har måtte svare på.

Der bliver tale om et normalbidrag.
Det står omtalt således:
Barnets Opholdssted er Hessgade 12, Middelfart
hvor Normalbigdraget for tiden udgør:
255,- kr. indtil Barnet fyldte 2 aar og derefter 204, indtil Barnet fyldte 18 aar.

Bidraget erklæret halvaarsvis forud paa Barnets aarlige fødselsdag og paa halvaarsdagen for denne, saaledes at Bidraget for Tiden er Barnets Fødsel til den 6. juni 1939. forfalder straks.
Som bidrag til Moderens Barselfærdsudgifter betales derhos et Bidrag af 25,- kr. og til hendes Underhold i 2 Maaneder for og 1 maaned efter Fødsel det for hendes Opholdssted gældende Normalbidrag. Moderens Opholdssted paa dette tidspunkt var Adsbøl og Middelfart.
Normalbidraget udgør i alt 25,-. disse bidrag er straks forfaldet.

Undlader den bidragspligtige at foretage de i Loven paabudte Anmeldelser til Folkeregistrene, straffes han med Bøde paa 5 kr. Undlades Anmeldelse i den hensigt derved at unddrage sig Bidragspligten, er straffen indtil 2 maaneder.

Ministerialbogen (som er den officielle betegnelse på en kirkebog.)
Der blev skrevet frem og tilbage mellem myndighederne om den bog.

Her et eksempel.
Ved hoslagt af fremsende Daabsattest for Barnet Grethe Elisabeth Paulsen, født den 6. december 1938, skal man, da Moderens Familienavn ifølge vedlagte udskrift af Fødselsregistreret er Paulsen, henstilles, at fornødne Berigtigelse af Ministerialbogen finder sted. Endvidere skal man, idet der bemærkes, at der under 3. f. M. af Politimesteren i Graasten er sendt den paagældende Sognepræst Meddelelse om, at Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors af Vilsbæk har anerkendt Faderskabet til ommeldte Barn, tjenstlig hanlade Opmærksomheden paa, at der formentlig har given Sognepræsten Paalæg om foruden Moderens Navn tillige at Faderens Navn i Daabsattesten, der er udfærdiget, efter at Faderskabet er anmeldt til Ministerialbogen.

En berigtigelse Faderskabsattest forventes efter endt Ekspedition sendt hertil.

Der skulle også fremvises dåbsattester for både Misse og Mathias.

Misses dåbsattest:

Daabsattest
Fulde navn
Marie Christine Paulsen

Fødeby og Sogn
Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn

Fødselsaar og Dag
1909, d. 14. august

Kirken, hvori barnet er døbt eller Fremstillet efter Hjemmedaad.
Hjordkær

Daabs aar og daabsdag samt – hvis Barnet Er hjemmedøbt –Aar og Dag for Fremstillingen i kirken
1909, d. 29. august


Forældrenes fulde Navn og Stilling
Smedemester: Sønder Ønlev
Peter Meier Paulsen, og Hustru
Andrea Kjerstine f. Holm

Overensstemmelse med Ministerialbogen bevidnes

Hjordkær den 7. 5. 1923

04-Januar-1906

Mathias Cornelius Mors

Mathias’ dåbsattest:

Fødselsattest

Familienavn: Mors,
Fornavne: Mathias Cornelius Jensen Mors
Fødestedet: Store Emmerske.
Tiden for fødslen: 4. januar 1906
Faderens fulde navn og stilling: Wilhelm Jensen Mors, arbejder.
Moderens fulde navn: Johanne Margareta Mors, født Jacobsen

Tønder den 24.12.1938

Der blev også lavet en fødselsattest for det udøbte barn

Fødselsattest.

Anmeldt fødsel til Middelfart Pastorat Ministerialbog for Fødte af kvindekøn:

Fødsel: Middelfart Amtssygehus
Fødselsdag og dag: 1938 - 6. december.
Moderens fulde navn og opholdssted, midlertidig:
Marie Christina Paulsen
Født 14. august 1909
Middelfart, Hessgade 12

Middelfart 20. december 1938

Paternitetssagen

Så blev Mathias afhørt, han skulle så svare på en masse spørgsmål:
Rapport over en udlagt Barnefader i paternitetssagen Serveringsdame Marie Christine Paulsen f.T. Middelfart

mod

(den første udlagte) Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors, Vilsbæk

(Alle senere Afhøringer af nedennævnte Udlagte bedes fortsat herpaa)

Fulde navn (evt. Kendingsnavn):
Mathias Cornelius Jensen Mors

Fødselsdag og -aar:
4. januar 1906

Fødested
Emmerske Sogn, Tønder Amt.

Bopæl, Stilling eller Beskæftigelse:
Vilsbæk pr. Kliplev

Arbejdsgiver:
Vognmand. Egen Forretning

Ægteskabelig Stilling
Ugift.

Forældrenes (hvis født uden for Ægteskab Moderens) Stilling, Navn og Bopæl:
Husmand Wilhelm Mors, boende i Vilsbæk pr. Kliplev
Johanne Mors

Økonomiske Forhold derunder Indtægt, Formue, Underholdningspligter
Afhørte er Ejer af et beboelseshus i Vilsbæk, som er vurderet i Ejendomsskyld til 7,400. kr. og hvorpaa der hviler en gæld paa 8,000. kr.

Endvidere er afhørte Ejer af et Lastautomobil Mrk. Bedford, Aargang 1938, som er indregistreret her i Kredsen under N.796.

Paa vognen, der staar afhørte i 9,600. kr., hviler der en Gæld paa 7,000. kr.

Afhørte er for indeværende Skatteaar ansat til at svare Skat af en Skatteindtægt paa 1,500 kr. (Konstateret ved Henvendelse paa kommunekontoret.) I øvrigt ingen Formue. Ingen Underholdningspligter

Hvor tilført Folkeregistret:
Holbøl Sogn

Konstateret:
Ja.

Lægdsrullebetegnelser:
? – 178 – X – 50

Erkender han at have haft Samleje med Barnemoderen og i bekræftende Fald inde for hvilket Tidsrum:
I de Tider som Barnemoderen anført (januar og februar maaneder 1938,)

Hvilken Understøttelse har han ydet Barnemoderen;
Ingen.

Hvilket Bidrag tilbydes;
Normalbidraget.

Samtykker han i, at Bidragene fastsættes ved Overøvrighedens Bestemmelser:
Ja

Er der givet Udlagte Paalæg om inden 5 Dage til Folkeregistret at anmelde Bopælsforandring:
Ja.

Eventuelle yderligere Oplysninger om Udlagte Forhold Barnemoderen.
Afhørte erkender, at han paa de af Barnemoderen anførte Tider har haft Samleje med hende. Samlejerne fandt Sted i afhørtes Vogn.

Han erklærer sig herfor villig til at alimentere til det af Barnemoderen den 6. december 1938, uden for ægteskab fødte endnu ikke navngivne Barn.

Holbøl den 23. december 1938.Opl. og underskrevet
Mathias Mors

Politibetjent 3021
J. Work.

05-Februar-1939

Adoptionen

Så kommer hele adoptionssagen, hvor Misse bortadopterer Grethe til hendes søster Sine og hendes mand Anton.

Adoptionssag vedr. Grethe Elisabeth Paulsen.

Middelfart, den 5. Februar 1939.

Benzinforhandler af Anton Elias Toft og Hustru, Fru Lassine Kjestine Toft, født Poulsen, ansøger om Bevilling til at adoptere det den 6. December 1938 fødte Pigebarn, Grethe Elisabeth Poulsen.

Indkom til byens Stiftsamt den 11/ 2 1939

Bevillingen givet 9/3 39
Ved Daabatesten for Barnet født 6/12 -38 adoptanten født 20/12 – 1902, adoptantinden født 8/5 1906 og Viseamtsmand.

Til Kongen
Undertegnede Ægtefæller, Anton Elias Toft og Hustru, Fru Lassine Kjestine Toft, født Paulsen, boende Hessgade 12, Middelfart, der ikke har Børn eller andre Livsarvinger, tillader os herved at ansøge om Bevilling til at adoptere Pigebarnet Grethe Elisabeth Poulsen, der ifølge vedlagte Daabsattest er født udenfor Ægteskab den 6. December 1938 af Frk. Marie Kristine Paulsen.

Barnet er for Tiden anbragt i Pleje hos os, og er det vort Ønske at adoptere det, saaledes at det vil komme til at føre vort Efternavn Toft i Stedet for.

Barnet ønsker vil tillagt Arveret som vort eget Barn, og at der i Bevillingen ønskes taget Forbehold om, at Adoptionen ikke medfører nogen Indskrænkning i vor Testationsret.

Vi bemærker udtrykkeligt, at der ikke fra nogen Siden skal ydes Vederlag bortset fra, at vi ønsker os tillagt Faderes Bidrag, hvilket bliver at fastsætte efter Overøvrighedens Resolution.

Vi vedlægger Erklæring fra Barnemoderen, Erklæring fra Barnefaderen, vore Daabsattester, Straffeattester, Vandelsattest, Skrivelser fra Ligningskommissionen og Daabsattest for Barnet.

Yderligere vedlægger Uformuenhedsattest fra Middelfart Kommune, hvorefter vi anmoder om, at Bevillingen maa blive udstedt uden Gebyr.

Allerunderdanigst
Lassine Kjestine Toft
Anton Elias Toft


Tilladelsen med Bilag Stiftamtmanden i Middelfart til Erklæring.
Fyens Stiftsamt d. 13 Februar 1939
J. Høirup

Tilstilles med Bilag tjenstligt Politimesteren i Graasten med Anmodning om at Barnemoderen, Marie Kristine Poulsen, Adsbøl, og Barnefaderen, Vognmand Mathias Mors, Vilsbæk, maa blive afhørt efter Sagens Anledning.
Politimestren i Middelfart.
Den 27.2.1939.

Tildeles med Rapport
Børneværnsudvalget til Middelfart til Erklæring. d. 28/2 1939
Politimesteren i Middelfart
Middelfart Købstad m.v. Telefon Nr. 69.
Politikreds Nr. 32
Station: Middelfart

Rapport
Lørdag den 25. Februar 1939
Repp. Ang.
I anledning af hosfølgende Andragende af 5 ds fra Benzinforhandler Anton Elias Toft og Hustru Lassine Kjestine, f. Poulsen, Hessgade 12, Middelfart, der søger om Bevilling til at adoptere Pigebarnet Grethe Elisabeth Poulsen, født udenfor Ægteskab den. 6. December 1938 af Marie Kristine Poulsen, Adsbøl, har undertegnede henvendt mig til Andragerne paa deres bopæl.
Manden navngav sig som anført.

A n t o n E l i a s T o f t ,

og forklarede, at han er født den 20/12-1902 i Andst, Kolding Politikreds, Vejle Amt, Søn f Købmand Anton Elias Andersen Toft og Hustru Margrethe Elisabeth født Toft.

Andrg. har hele sin skoletid gaaet i Gjesing Skole, og han er konfirmeret i Andst Kirke.

Efter sin konfirmation kom handelslære i Gejsing, hvor han var i fire aar. Da han blev udlært, aftjente han sin værnepligt som arbejdssoldat.

Efter endt soldatertjeneste var han en vinter paa Vallekilde Højskole, hvorefter han atter i 3 aar var Kommis hos sin læremester. Han fik i 1926 selvstændig Købmandsforretning i Ødis-Bramdrup, og drev denne indtil 1930, da han solgte Forretningen og overtog en Victualieforretning i Kolding, som han drev indtil 1933, da rejste han til Snoghøj, hvor han overtog en kiosk under Lillebæltsbroens Bygning.

Han var derefter fra Lillebæltsbroens Aabning i 1935 til 1936 Parkeringsvagt ved Restaurant ”Broen”, med sine sommeren 1936 har han forpagtet en Benzinhandel paa Brovejen, hvor han forhandler ”Shell” Benzin og Olier.Om sine økonomiske Forhold forklare han, at han i 1938 har haft en Nettoindtægt paa ca. 3800 kr (130.074 i 2017 kr.) Han betaler 1500 kr. særlig i Forpagtningsafgift. Forretningen er i stadig og god fremgang, og han har nu antaget fremmed Medhjælp.

Andrageren ejer ikke Formue. Han har en gl. Handelsgæld paa Ca. 2700 kr., men det udelukkende Penge, som ham skylder sin Familie, og han maa afbetale disse Penge, naar han kan, og Gælden er rentefri.

Andrageren blev ægteviet den 20 November 1927 til Andragerinden og de har aldrig haft Børn i ægteskabet, og Andrageren har ikke Børn udenfor Ægteskabet.Andragerinden navngav sig:
L a s s i n e K j e s t i n e T o f t, født Poulsen, og forklarede, at hun er født en 8/5-1906 i Sdr. Ørslev, Hjordkær Sg, Aabenraa Amt, som Datter af Smedemester Peter Meier Poulsen og Hustru Andrea Kjestine f. Holm.
Hun har gaaet i skole i Hjordkær og Havkjær, og hun er konfirmeret i Vamdrup.

Efter sin Konfirmation i 1921 og indtil hun blev gift med Andrageren i 1927, har hun haft forskellige Pladser som Ungpige, hvor hun har lært alm. Husgerning. Hun har efter Ægteskabets Indgaaelse hjulpet sin Mand med Forretningerne, og hun har i to aar passet en Kiosk ved Lillebæltsbroen for Restauratør Abildskov.

Andragerinden har stadig hjulpet sin Mand med Forretningen, men da hun nu har faaet sin Søsters lille Barn til sig, har Manden faaet mandlig Medhjælp. Saa Andragerinden helt kan ofre sig for Barnet og Hjemmet. Andragerinden har aldrig selv født Børn.

Begge Ægtefæller forklarer under et, at de haft Barnet hus sig siden det var 14 dage gammelt. De er nu kommen til at holde saadant af Barnet, at de slet ikke kan tænke sig at komme af med det igen, og deres inderlige Ønske, at der maa blive meddelt dem Bevilling, saa det kan betragtes som Ægtebarn, idet det er deres Ønske, at Barnet maa faa Efternavnet T o f t , saa det fulde Navn bliver Grethe Elisabeth Toft. – Andragerne har ikke andre Livsarvinger.

Ved adoptionen er der ikke benyttet Mellemmand, og der ydes ingen Vederlag for Adoptionen, men de forbeholder sig Ret til at kræve Bidraget fra Barnets Fader.

Barnemoderen er Søster til Andragerinden, og Barnemoderen har Ophold en kort Tid før og efter Fødslen hos Andragerne – Barnet er født paa Middelfart Sygehus, hvor Andragerne har afhentet det.

Andragerne mener, at der i alle Retninger evner at forsørge og opdrage Barnet.

Andragerne bebor en 3-værelsers-Lejlighed i Ejendommen Hessgade 12- paa 1. Sal. Lejligheden er velmøbleret og særdeles propert holdt. Barnet laa i en ren og velplejet seng, og det saa velplejet ud og gav i det hele taget Indtryk af, at det var velnæret og under god Behandling, og Andragerne var lykkelige over at have Barnet hos dem.
Andragerne er undertegnede bekendt som yderst flittige Mennesker, der nyder alle Agtelse, og er alm. bekendt, at de sammen har oparbejdet en god og lønnende Forretning, hvor Publikum gerne vil komme og handle.

Restauratør Th. Abildskov, Restaurant ”Broen”, her, har velkendt sig sin underskrift paa at Vandelsattesten, og han kan paa det bedste anbefale Andragerne, der baade økonomisk, moralsk og menneskeligt set i Besiddelse af de Egenskaber, der giver Betingelser for, at et Barn trygt kan overdrages dem til Opdragelse og Forsorg.

Begge Andragerne har været beskæftiget med Compt., og han kan kun betegne dem som yderst flittige, omgængelige og stræbsomme Folk, der nyder alles Agtelse.

Arkitekt Robert Wiis Tønnesen, Idrætsvej 1, Middelfart, har vedkendt sig Underskrift paa Vandelsattesten, og han har forklaret at han kender Andragerne fra Forretningsforbindelse, da han nu gennem Ca. 3 Aar saagodt som dagligt har købt Benzin hos dem.

Han har navnlig lagt Mærke til, hvilke Ihærdighed Andragerne har lagt for Dagen ved at oparbejde den forretning, som de driver, og der begge afholdt af Kunderne.

Efter kendskab Compt. har til Andragerne og deres hele Vandel, kan han anbefale dem paa de bedste, da det er hans Overbevisning, at et Barn vil faa det godt hos disse Mennesker.

O. Bundholdt
Politibetjent

Del siden