Hjørdis faderskabssag

Faderskabssagen over Hjørdis Hansen.

Datter af Marie Christine Augusta Hansen

og Svend Otto Vinther.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VEJLE AMT                                                         Journ. Nr. R II 95/51.

      Tlf. nr. 3300

                                                                                                                                        (Bedes anført i skrivelser denne sag vedrørende).

                           VEJLE, den 12. december 1951.                           

                      Det meddeles herved, at nærværende amt dags dato har påtegnet den af det ærede amt den 29. maj 1945 udfærdigede bidragsresolution, hvorved det er pålagt chauffør Svend Otto Vinther at udrede bidrag til det af Marie Christine Augusta Hansen, født Gregersen, den 31. december 1944 udenfor ægteskab fødte barn, Hjørdis Hansen således:

                      ”Det i foranstående resolution af 29. maj 1945 omhandlede barn er ved bevilling udfærdiget af nærværende amt dags dato adopteret af bagermester Carl Theodor Andersen, Farre.

                      I forbindelse med adoptionen har amtet godkendt det af adoptanten givne afkald på bidrag til barnet.

                      Denne godkendelse er dog ikke til hinder for, at overøvrigheden senere træffer anden bestemmelse, når forholdene væsentligt har forandret sig.”

 

 

Tønder amt.

29.maj 1945.                                                                                        k 17/45.

                                   Enke Marie C.A. Hansen, f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart

                      31/12 1933                                                                Hjørdis Hansen.

Hr. Chauffør Svend Otto Vinther

                      Løgumkloster.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Maj 1945                                                                                       K 17/45.

Chauffør Svend Otto Vinther, Løgumkloster,

Enke Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart, og hendes den 31/12 1944 udenfor ægteskab fødte Barn, Hjørdis Hansen.

Mødrehjælpen

Klaregade 37, Odense.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bidrags - Resolution.

________________ 

Chauffør Svend Otto Vinther boende i Løgumkloster født den 21. maj 1909 i Daugaard, samme sogn Vejle Amt hvis Faderskab er fastslået ved Anerkendelse inden Retten for Lø Herred m. Lø Birk den 23/2 1945 tilpligtes herved med de i Lovgivningen hjemlede Tvangsmidler at udrede Underholdning til sit af Enke Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart den 31/12 1944 udenfor Ægteskab fødte pigebarn, der ikke er navngivet Hjørdis Hansen fra dets Fødsel at regne.

                      Dette bidrag, som efter Omstændighederne vil kunne forhøjes eller nedsættes, fastsættes til det for Barnets Opholdssted til enhver Tid gældende Normalbidrag.

                      Barnets Opholdssted er Middelfart.

                      hvor Normalbidraget for Tiden udgør 405 kr. indtil Barnets fyldte 2. År.

                                                                 og derefter 324  -  -  -  -   -  -   -   -   -  - 18  --.

                      Bidraget erlægges halvårsvis forud, på Barnes årlige Fødselsdag og på Halvårsdagen for denne, således at Bidraget for Tiden fra Barnets Fødsel til den 30/6 1945 forfalder straks.

                      Som Bidrag til Moderens Barselsudgifter betales derhos et Beløb af 34 kr. og til hendes Underhold i 2 måneder før og 1 måned efter Fødslen det for hendes Opholdssted gældende Normalbidrag. Moderens Opholdssted er Middelfart, hvor Normalbidraget udgør 42 kr. Månedlig. Disse Bidrag er staks forfaldne.

                      Underlader den bidragspligtige at foretage de i Loven påbudte Anmærkninger til Folkeregistrene, straffes han med Bøde fra 5 kr. Udlades Anmeldes i den Hensigt derved at unddrage sig Bidragspligten, er Straffen Fængsel indtil 2 måneder.

                                           Tønder Amt, den 29 / 5.  45

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Chauffør Svend Otto Vinther

                      i Løgumkloster

                      21. maj 1909 i Daugaard, samme, Vejle

                                           Anerkendelse inden Retten for Lø Herred med Løgumkloster Birk den 23. februar 1945.

 Enke Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart                          31/12 1944  Hjørdis Hansen

                                                               Middelfart

                                                                 fra Fødslen

                                                                       / jorde 405,-

                                                                                   324,-

 

                                                                                        30/6 1945 Middelfart

                                           Tønder                                29. maj 1945

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U d s k r i f t

a f

Retsbog XIV for borgerlige Sager for Lø Herred med Løgumkloster Birk.

 

                                           o-o-o-o-o

                      År 1945, den 22’ februar, kl. 1.19 blev Lø Herred med Løgumkloster Birks borgerlige Ret sat på Tingstedet i Løgumkloster og adm. Af cst. Dommer Engeltoft, hvor der i et lukket Retsmøde foretoges:

Sag Nr. 37/1945.

Enkefru Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart.

                                                       ctr.

Cementfabrikant Svend Otto Winther,

Løgumkloster.

                                                                                       (Faderskab)

 

Der fremlagdes Bilagsfortegnelse med Bilag 1 til 13.

Efter Påråb mødte ingen.

Stævningen er forkyndt ved Afleveringsattest, afleveret den 16’ ds. Og Retten er erholdt oplyst, at Indstævnte i Dag kører Lastbil.

Da Indstævnte er udeblevet efter lovlig Indkaldelse, vil han i med af Rpl. § 177 jfr. § 456 k. være at idømme en Statskassen tilfaldende Bøde stor kr. 10.- med Forvandlingens straf Hæfte i 4 Dage, hvorfor

                                           b e s t e m m e s :

Indklagede, Cementvarefabrikant Svend Otto Winther, Løgumkloster, bør til Statskassen bøde 10 kr., subsidiært hensættes i Hæfte i 4 Dage.

                      Sagen udsat for Foretagelse her på Tingstedet

                      Torsdag, den 1, marts d.A. , kl.10.

hvortil Indstævnte ved Forkyndelse af en Udskrift heraf vil at tilsige med 4 Dages Varsel.

                      Sagen udsat.

                      Retten hævet.

                      E n g e l s t o f t .

                      cst.

 

                                           ----------------------    

 

Dommeren I                                             Underskrift Rigtighed bekræftes.

Lø Herred med Løgum-                           den 22’ Februar 1945.

kloster Birk

                                                                 Engelstoft

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

År 1945, den 23’ Februar, kl. 10 blev Lø Herred med Løgumkloster, af cst. Dommer Engelstoft, hvor der i et lukket Retsmøde Foretoges:

                                                                 Foranstående Sag.

                                                                 Forsat.

                      Indstævnte var nu mødt.

                      Han oplyser, at han G.D. havde været bortkørt med Bil, idet han gik ud fra, at Retsmødet var kl.14. det tilkendegaves ham at han ved Rettens Kendelse ag G.D. var idømt en Bøde stor 10. kr., samt at retten ikke det Oplyste fandt Anledning til at omgøre Kendelsen.

                      Gjort bekendt med Sandhedspligten og Partansvaret forklarede han, at hans fulde Navn er som anført. Født 21/5 1909 i Ørum-Daugaard Sogn; han er gift og bor i Løgumkloster og har 2 Børn i Ægteskabet, indklagede arbejder som Chauffør hos vognmand Søndergaard i Løgumkloster og tjener for Tiden 10 kr. om Ugen.

                      På Forbehold af Sagen erkender han at have stået i Forhold til Klagerinden i tidsrummet fra Oktober/November 1943 til midt i Marts 1944, i hvilken Tid han jævnligt har haft Samleje med hende, uden at han dog kan huske Datoer for Samlejerne, gjort bekendt med at Avlingstiden iflg. Bil. 8 er fra noget af Midten af Marts til noget før Midten af Maj 1944, erkender han at have stået i Forhold til Klagerinden i denne Periode og idet han mener, at Klagerinden ikke har haft med at andre at gøre, vedkender han sig Faderskabet til det af hende 31/23 1944 fødte Pigebarn.

                      Indklagede erklærer, at han ønsker Barnet døbt med sit Efternavn og ønsker det også så vidt muligt udleveret til Forsørgelse.

                      Dommeren tiltrådte, at Faderskabssagen sluttes som forligt.

                      Bøden kr.10,- betalt kontant i retten.

                                                                                                             O.v.

Retten hævet.

                                           E n g e l s t o f t .

                                           cst.

                                           --------------   

 

                      Tilstilles med Bilag, idet Underskriftens Rigtighed bekræftes

Tønder Amt.

./. 2 Bilag vedlægges.                                                    9’ Marts 1945

                                           Dommeren i

                                           Lø Herred med Løgum-    

                                           kloster Birk

                                                                 Engelstoft

 

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

                      Herr Dommeren, Løgumkloster,

idet man skal bede oplyst, hvorvidt pågældende er gjort bekendt med Retskrivningerne af Anerkendelsen af Faderskabet.

                                           Tønder Amt, den 13. Marts 1945.

K 17/45        

                                            (utydelig underskrift)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

Kredskontoret Middelfart,

idet man skal bede Barnemoderen foranlediget afæsket Erklæring i Anledning af Barnefaderens Begæring om få Barnet udleveret til Forsørgelse.

                      Tønder Amt, den 19. Marts 1945.

K 17/45

                                           (ulæselig underskrift)

                      Tilbagesendes til Tønder Amt under Henvisning til vedlagte Rapport af 27. f. Md.

                      Fyens Stiftsamts Kredskontor         , den 6. April 1945

                                        i Middelfart                                   

Tilstilles med Bilag tjenstlig

                                   Socialudvalget, Løgumkloster,

idet man skal bede Sædvanlig Afhøring af Barnefaderen vedlagt ved Sagens Tilbagevendelse

                      Tønder Amt, den 12. April 1945.

K 17/45

                                           (ulæselig underskrift)

 

                      Tilbagesendes tjenstlig Tønder Amt under Vedlæggelse af den ønskede Afhøring af Barnefaderen.

 

                      DET SOCIALE UDVALG             ,  den 12. Maj 1945

                           LØKUMKLOSTER

                                                                 P. B. V.

                                                                 (ulæselig underskrift)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremlagt i Lø Herred med                                                                Ministerialbog Fol………..Nr…………

Løgumkloster Birks Retten.

 

Fødselsattest

For udøbt (unavngivet): Pige

Fødested (By, Sogn og Amt, i Købstæder   Sogn, tillige Gade og Husnummer)

Middelfart, Odense Amt Middelfart By og Amtssygehus

Fødselsår og -Dag

1944 – 31. December

Forældrenes fulde Navn, Stilling og Bopæl

Enkefru Marie Christine Augusta Hansen, Vestergade 15

Overensstemmelse med Ministerialbogen bevidnes.

 

Middelfart den 16/1 19 45

                           K. Keldbjerg/kordegn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(bagsiden)

Ovenstående Barn er D. 15. april 1945 i Middelfart kirke blevet døbt med navnet:

Hjørdis Hansen

23/5 45

            Stalholdt

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Middelfart Købstad m. v.                                       Telefon Nr. 35

         Politikreds Nr. 32

Station:      Kredskontoret.

Rapport

    Tirsdag den 27. Marts 1945.       

Rapp. ang.        

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. -Nr. P      /194

      Middelfart Politist.

at Barnefaderen er gift og har  2

I Anledning af den under 19’ ds. Hertil fremsendte Sag fra Tønder Amt vedr. Afhøring af Enkefru Marie Christine Augusts Hansen, Vestergade 15, Middelfart mødte D. D. efter Tilsigelse her på Kontoret

Marie Christine Augusta Hansen,

f. d. 25/9 1913 i Middelfart, boende Vestergade 15, Middelfart, og blev gjort bekendt med Sage, hvortil hun erklærer, at hun bestemt vil modsætte sig, at Barnet bliver med Barnefaderens Efternavn, samt at Forældremyndighed bliver overdraget til denne.

Som Støtte for disse krav, anfører Kpt.,

at barnefaderen er gift og har 2 Børn i Ægteskabet, hvorfor hun vil anse de for meget uheldigt, at Barnet overlades til Barnefaderens Forsorg, da Barnet vil være ilde set af Barnefarens Familie. Kpt. Anfører endvidere, af Grunden til at Barnefarens ønsker Forældremagten over Barnet sikkert er et Krav fra hans Hustru, således at Barnefaderen ikke vil få yderligere Tilknytning til hende.

                      Barnet har i Øjeblikket Ophold hos Kptd. , der nu opholder sig hos nogle Bekendte, da hun ikke selv har nogen Lejlighed. Det er Kptd.s Agt at anbringe Barnet på et Børnehjem, indtil hun selv får Arbejde og igen kan få en Lejlighed.

                      Opl. Vedt.                           E. Grønhøj

                                                                 E. Grønhøj

                                              Krt.

 ....................................................................................................................

DET SOCIALE UDVALG                                    J. Nr……….

Oplysninger i Henhold til Lov om offentlig Forsorg § 54

til Brug for

det sociale Udvalg i                                Løgumkloster.                                     Kommune

ved Ydelse af Hjælp efter nævnte Lov *)

Nedenstående Spørgsmål besvares så udtømmende som muligt, og Legimitationspapirer og øvrige Bevisligheder, som fremstilles, vedlægges.

Spørgsmål:

Svar:

Det sociale Udvalgs Bemærkninger

Hovedpersonens fulde Navn og Erhverv?

Svend Otto Winther Chauffør.


Fødselsdag og -år samt Fødested?

21. 5. 09 i Daugaard


a. Opholdssted? b. Opholdes nærmere Karakter?

Løgumkloster Jernbanevej.


a. I hvilken Kommune har pågældende – eller har han senest haft – fast Bopæl (Hovedhjemsted)? b. Kan Oplysning herom ikke gives, anføres de seneste Opholdssteder?

Bramminge Derfra d 28.12.44 afmeldt til Løgumkloster


a. Har pågældende (hans Hustru og Børn) dansk Indfødsret? (For Personer, der har fået Indfødsret ved Lov, oplyses Lovens Dato og Årstal,)

Ja.


Er pågældende gift?

Gift.


Er eller har pågældende været gift, må følgende oplyses: Ægtefællens fulde Navn og Erhverv?

Anna Mikkeline f. Pedersen, Damefrisør


Fødselsdag og-år samt Fødested?

1.7.1906 i Vejle.


Når og hvor er Ægteskabet indgået?

20/5. 34 i Vejle


Bor Ægtefællens sammen? I benægtede Fald oplyses: For forladte: Datoen for Samlivets Ophør? For fraseparerede: Datoen for Separationen For fraskilte; Datoen for Skilsmissen? Ægtefællens Bopæl?

ja


For Enker og Enkemand: Når og hvor Ægtefællen er afgået ved Døden?Hvor mange Ægtebørn under 18 År har pågældende?

2.


Fulde Navn

Fødselsdag og -år

Fødested

Inger

10.9.35

Agerskov

Kaj Otto

12.3.39

Vejle

Har Ægtefællen Børn af tidligere Ægteskab? I bekræftende Fald disse Brøns Navn, Alder, Fødested og Opholdssted, samt deres Moders (Faders) Navn og Opholdssted?

Nej


Har pågældende Børn udenfor Ægteskab? I bekræftende Fald disse Børns Navn, Alder, Fødested og Opholdssted samt Barnemoderens (-faderens) Navn og Opholdssted?

Ja 1. unavng. Pige f. 31.12.44 i Middelfart som Datter af Enkefru Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart.


a. Har pågældende i Løbet af de sidste 5 År til sig selv eller Ægtefælle og Børn (herunder Stifbørn, Adoptivbørn og Børn udenfor Ægteskab) modtaget offentlig Hjælp (herunder Alders- og Invaliderente)? b. Er Hjælpen ydet til Stifbørn, der ikke er medtaget til Forsørgelse i Ægtefællernes fælles Hjem?

Nej


Ansøgerens og eventuelt Ægtefællens Helbredstilstand?

God


a. Medlemskab og Nummer i anerkendt Sygekasse (Sygeforening)? b. Størrelsen af de tilsikrede Dagpenge? c. Oppebæres der for Tiden Dagpenge? I benægtende Fald: Hvorfor ikke?

Løkl. Sogn Sygekasse To øre daglig Nej


a. Medlemskab og Nummer og Ægtefællen og hvoraf består den? b. Størrelsen og Varighedens af den tilsikrede Understøttelse?(spørgsmål om formue, mm der er ikke svaret på disse spørgsmål)

Ingen.


Hvilke Indtægter har Ansøgeren? Eget Arbejde eller Erhverv……….               Tilsammen

3.000,- 3.000,- i skattepl. Indt. F. 45/46


Hvilke Forandringer er der siden det seneste forløbne Kalenderårs Udløb foregået i Ansøgerens og Ægtefældens Indtægter?

Ingen.


Har nogen at pågældende Børn under 18 År selv Indtægt eller Formue? I bekræftende Fald: Hvoraf består den?

Nej.


Bor pågældende til Leje, hvoraf består det lejede, og hvor meget svaret der i Leje

Til Leje 480,- kr. årlig


Hvem er pågældendes og (eller) Ægtefældens Arbejdsgiver?

A/S De Vestslev. Trælastforetn., Løgumkloster


Hvilke Legitimation har pågældende forevist?

---


a. Trangen og Årsagen dertil? b. Hvilken Hjælp ansøges der om?

-


Andre Oplysninger?Herved erklærer jeg på Tro og Love, at samtlige foranstående Besvarelser af de stillede Spørgsmål er i Overensstemmelse med Sandheden.

                                                      Datum:       12/5. 45.             .

                                                      Afhørtes Underskrift: Svend Winther

                                           Afhørerens Underskrift: P. Hansen

                                    Stilling: Borgmesterkontoret i Løgumkloster

                I Henhold til Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937 om Børn udenfor Ægteskab, jfr. Justitsministeriets Cirkulære af 15. December 1937, meddeles det herved at Faderskabet til det af

Enkefru Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen, Vestergade 15, Middelfart, den 31’ December 1944i Middelfart Købstad fødte Pige barn, der er udøbt,

er anerkendt til Retsprotokollen for Lø Herred m.v., den 23/2 1945 og at Barnet Fader er:

Fulde Navn: Svend Otto Winther,

Stilling: fhv. Cementvarefabrikant, nu Chauffør

Bopæl: Tønder Landevej, Løgumkloster.

Fødselsattest for Barnets Fader vedlægges

………………..den 2/3 1945

                                                      Engelstoft

                                                                              cst.

Noteret i Ministerialbogen for Middelfart Sogn

                  Middelfart      den   7/3 1945

                                           (utydelige underskrift)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D å b s a t t e s t

For

Familienavn:                          Vinther                                                    .

Fornavne:                            Svend Otto                                               .

Fødeby, Sogn, Herred og Amt:

Daugaard, Daugaard Sogn, Hatting Herred.

Fødselsår og -Dag:

1909 – d. 21. Maj

Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedåb:

Daugaard Kirke

Dåbs år og Dåbsdag samt – hvis Barnet er hjemmedøbt – År og Dag for fremstillingen i Kirken.

1909 – d. 4. Juli

Forældrenes Stilling og fulde Navne:

Sofus Madsen Vinther og Hustru Maren Kristensen

Overensstemmelse med Ministerialbogen bevidnes.

                                                                                  Engum    , den 26. 2   .19 45

                                         Ingvart Bønløkke

                                                                                                 Præstens Navn.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MØDREHJÆLPEN

FOR FYNS STIFT                                                                                                                           Jr. Nr. 2289

KLAREGADE 37, ODENSE

 TLF. 3125

Bidragsresolutionen bedes tilstillet Mødrehjælpen, der har Barnemoderens Fuldmagt.

                                                                                                     Odense den 22. jan. 1945.

                  B. Segth 37/1945.   Fremlagt i Lø Herred med Løgumkloster Birks Ret der.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Dommeren i Ribe Købsts m. v.,

R I B E .

Undertegnede Enke. Husmoder Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen.

der bor Vestergade 15, Middelfart

født den 31. December1944 udenfor Ægteskab et Pige Barn der endnu er udøbt

 boende:  Jernbanegade 2, Bramming.

 er Fader til Barnet, og idet jeg vedlægger Fødsels-       Attest.

tillader jeg mig at anmode om, af Faderskab må blive fastslået, eller Bidragspligt fastsat.

 Faderens Forældre bor

                                                                                                                                    Ærbødighed

Bilag:                 1 Afskrift af Dåbsattest

                      1 Fødselsattest.

                      1 Afhøring

                      1 Vielsesattest.

                      1 Fødselsanmeldelse.                                                    Niels Hansen

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A n m e l d e l s e

i Henhold til Lov om offentlig Forsorg § 117, Stk. 1, Lov Nr. 131 af 7. Maj om Børn

uden for Ægteskab § 5 

om Fødsels uden for Ægteskab af et levendefødt Barn. 

a. Fødselsstedet.     Gade og Husnummer, Etage, For-     Side- eller Baghus; på Landet: By     Sogn eller Herred. b. Hvis Fødslen foregår under for    Moderens faste Bopæl eller Op-     holdssted, gives Oplysninger om     Bopælen (Opholdsstedet)

Middelfart Sygehus   Vestergade 15, Middelfart   Middelfart

Moderens fulde Navn og stilling Fødselsdag og -år.

Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen, 25/9 13, Fabriksarbejder

Moderens Fødested.

Middelfart

Hvor mange tidligere Svangerskabet (Aborter medregnet)

II                           (Svend og Bill mangler)

Barnets Fødselsdag og -år.

31. 12. 1944

Barnets Køn: hvis det er navngivet eller dømt, gives Oplysninger herom.

Pige

Hvor agtes Barnet anbragt. Såfremt Barnet agtes anbragt i Pleje- hjem, skal der gives nøjagtige Op- lysninger om Plejeforældrenes Navn Stilling og Bopæl.

Hos Moderen

Hvor Moderen givet Oplysning om Barnets Fader. I bekræftende Fald anføres disse Op- lysninger.

Nej

Har Moderen begæret Faderskabssag indledet. I bekræftende Fald anføres, hvilken Myndighed hun har henvendt sig til.

Nej

                                           Middelfart           ,  d. 5. 1.   19 45

                                    Johanne Rasmussen

                                                                    Jordemoderens eller Lægens Navn og Adresse.

Udfyldes i to Eksemplarer, der inden 3 Dage efter Barnets Fødsel af Jordemoderen eller Lægen afleveres henholdsvis til Børneværnsudvalget på Fødselsstedet og til Politimesteren på det Sted, hvor Moderen bor (i København til Overpræsidiet)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MØDREHJÆLPEN FOR  FYNS STIFT                                                                                                                           Jr. Nr. 2289

KLAREGADE 37, ODENSE

 TLF. 3125

                                           Fremlagt i Lø Herred med

                                           Løgumkloster Birks Ret den.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afhøring af Moderen

i Faderskabssagen              Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen             

mod               Svend Otto Winther.                                                                          

Fulde Navn:

Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen.

Fødselsdag og -år.

D. 25. September 1913.

Fødested                (Købstad, Sogn, Politikreds)

Middelfart.

Dåbskirke:

Middelfart.

Værgens Navn, Stilling og Bopæl:

-

Ugift, gift, forladt, separeret, fraskilt eller Enke.

Enke siden 6/1-1941.

Stilling.

Husmoder.

Bopæl:

Vestergade 15, Middelfart.

Tilmeldt Folkeregistret: (konstateret?)

Middelfart Kommune - konstateret.

a. Hvilken ventes Barnet     født, og hvor skal Fød-     selen finde Sted: b. Barnets fulde Navn. Fød-    selsdag, -år og -sted:

Udøbt Pige, født d. 31/12-1944 på Middelfart Sygehus

a. Hvilken Jordemoder     eller Læge bistod ved     Fødselen: Har Moderen anmeldt Fødselen: hvornår og til hvilken Myndighed:

Jordemoder Johanne Rasmussen, Middelfart.   Nej.

Hvor antages Barnet avlet?

?

Hvornår har Barnemoderen sidst af sin Menstruation

Siden i Marts 1944.

Hvem opgives som Fader til Barnet: (Navn, Stilling og Bopæl eller andre Oplysninger til Brug ved Eftersøgning)

Svend Otto Winther, Cementfabrikant, 21/5-1910, boende Jernbanegade 2, Bramminge

Nærmere Oplysninger om Moderens Forhold til en opgivne Fader:

Parterne lærte hinanden at kende i Juni-Juli 1943 i Middelfart og kom sammen til ca. Oktober 1944. De er ikke forlovede, Barnefa- deren er gift. Han ved, at Barnemoderen er gra- vid. Hun mener, at han vil vedkende sig Fader- skabet. De har jævnligt haft Samleje fra Okto- ber-November 1943.

a. Har Moderen haft Sam-     leje med andre på et     sådant Tidspunkt, at     de kan medinddrages i     Sagen: b. I bekræftende Fald med     hvem og hvornår:

Benægtes.

Økonomisk Forhold:                a. Årlig indtægt:              b Formue:

- -

Modtages Hjælp fra det of- tenlige til Barnes Under- hold:

Nej.

Hvor er eller agtes Barnet anbragt: (Plejeforældrenes Navn, Stilling og Bopæl)

Indtil videre på Middelfart Sygehus, derefter antagelig på Haderslev Børnehjem.

Hvor meget betales i må- nelig Plejeløn:

-

Fremsætter Moderens Begæ- ring om, at Bidragsfastsæt- telse undlades:

Nej.

Hvilket Bidrag fordres: a. Til Barselfærden:               b. Til eget Underhold 2               Måneder før og 1 Måned               efter Fødselen:               c. til Barnets Underhold               d. Fordres der yderligere               Bidrag til eget Underhold               før og efter Fødselsen.

Normalbidraget.   Normalbidraget. Det for Barnets Opholdssted til enhver Tid gælden- de Normalbidrag fra Fødslen at regne. Nej.

Moderens Opholdssted 2 Måneder før og 1 Måned efter Fødselen: Er Barnet ikke født, hvor antages Moderens da at ville opholde sig i nævnte Tidsrum.

Middelfart.

a. Har Moderen i Anled- ning af Fødselen haft Udgifter ud over de normale: b. I bekræftende Fald op- lyses Udgifternes Stør- relsen (dokumenternes så vidt mulig) og hvilke Bidrag, der fordres i denne Anledning

Nej.

Er noget Beløb betalt af den opgivne Fader. I be- kræfternde Fald hvor meget:

Nej.

                                           Afskrift af

Moderens Fødsel og Dåbsattest, Dåbs eller Fødselsattest for Barnet (eller Svangerskabsattest) vedlægges.

(Det, som ikke medfølger Overstreges)

                           Middelfart, den 22. Jan. 1945.

                      Opl. vedt.                                                 Afhøringen fortaget af

                                                                                       Mødrehjælpen

                                                                           for Fyns Stift

                Marie Hansen                            (utydelig underskrift) / Ulla Jacobsen

                           Afhørtes Underskrift

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremlagt i Lø Herred med

Løgumkloster Birks Ret den

22.2.45

Vielsesattest.

Det bevidnes herved i Overensstemmelse med den derom førte Ægteskabsbog, at                       Arbejdsmand Svend Karlo Hansen         

                                        og                                      

                     Fabriksarb. Marie Christine Augusta Gregersen          

den 26’ Oktober1940 lovligt og med fuld borgerlig Gyldighed for den borgerlige Myndighed        i Middelfart har indgået Ægteskab med hinanden.

Den 8’ Januar         1945

(utydelig underskrift)

                                                                                                                                                                   (underskrift)

                                                                                                                                                                       Ass.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afskrift. an.                                              Dåbsattest

                                                      for

Familienavn:                                            Gregersen,                                                               

Fornavne:                                                Marie Christine Augusta.                                             

Fødeby, Sogn, Herred og Amt:

Middelfart.

Fødselsår og -Dag:

1913 – 25. September.

Kirke, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedåb:

Middelfart.

Dåbsår og Dåbsdag samt – hvis Barnet er hjemmedøbt – År og Dag for Frem- stillingen i Kirke:

1913 – 26. November.

Forældrenes stilling og fulde Navne:

Trådtrækker Greisen August Marius Greger-sen og Hustru Hilda Amanda Pålsson

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

Afskriftens Rigs-

tighed bekræftes:

D. 20/1 - 45                                               Middelfart Præsteembede, den 25 – 10 – 1935.            

                                                                 sign. O. Fog. Nielsen.                                                    

                                                                                                             Præstens Navn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKEMA

angående Børns Udviklingsgrad ved Fødslen.

________________

Udskrift

af den af Jordemoder         joh. Rasmussen      i                   Middelfart

førte Protokol over Fødsler.

242

Løbe Nr.

Marie Christine Augusta Hansen Vestergade 15 Middelfart Sygehus

Moderens fulde Navn, faste Bopæl Hvor forgik Fødslen?

Enke

Gift eller ugift

-                  -

Alvorlige Sygdomme under Svangerskabet som f. Eks. Nyrebetændelse Tuberkulose.

31.12.1944. kl 16.30

Barnets Fødselsår og -dag samt Klokkeslæt.

Pige

Barnets Køn.

3050 gr.

Barnets vægt.

52 cm

Barnets Længde.

Nej

Er Huden rød?

Nej

Er Neglene på Fingrene bløde og uden fri Rand?

Nej

Er Lemmerne magre og spinkle?

Nej

Er Ansigtet rynket?

-                Nej

1)     Hos Drengebørn: Mangler Testikler i Pungen? 2)     Hos Pigebørn: Rager Vandlæberne frem mel- lem Skamlæberne?

-            -

Er der hvide Infarcter i Moder- kagen? Få eller mange? Eller andre Uregelmæssigheder?

AMTSLÆGEN  I RIBE                                                                           RIBE, den 30/1 1945.

Fremlagt i Lø Herred med

Løgumkloster Birks Ret den 22.2.45

    Det at Marie Kristine Augusta Hansen, Vestergade 15, Middelfart, på Middelfart Sygehus den 31/12 1944 fødte Pigebarn må antages at være avlet i Tidsrummet fra noget før Midten af Marts til noget før Midten før Maj Måned 1944.

Bent Jensen

Dommeren i Ribe Købstad m.v.,

 Ribe.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. S. No    21/1945                                                                     Genpart!

Fremlagt i Lø Herred med

Løgumkloster Birks Ret den

22.2.45

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsigelse. 

                      Cementfabrikant Svend Otto Winther.                                             

Boende          Jernbanegade 2,  Bramminge                                                            

tilsiges herved med Aftens Varsel til at møde i Ribe Købstads med Ribe Herreds Ret, der holdes på Bitingstedet i Bramminge på Efterskolen.

Torsdagen den 15. Febr. 1945 Efter kl. 1 ¾.

Dommeren i Ribe Købstad med Ribe Herred den 10. Febr. 1945

                                                                                       Keiser Nielsen

                                                                                          Bruun

                                           Bramminge

Omstående tilsigelse angår en af

                      Marie Christine Hansen, Middelfart                                                  

                                           mod

                                           Dem                                                                              

anlagt Faderskabssag.

      Udeblivelse uden oplyst lovlig Forfald kan i Henhold til Retsplejelovens § 456k medføre Bødeansvar, eventuelt Anholdelse.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afleveringsattesten skal før Tilbagesendelsen passere Postmester (Kontrolløren) 

Afleveringsattest 

i Henhold til Retsplejelovens § 163 a – d

for Brev med Forkyndelser og andre processuelle Meddelelser fra

Dommerkontoret                            (b. Sag Nr. 37/45)                                   

(Rets kontorets Navn og Adresse samt Forkyndelsesdokumentets Nr. og Årstal)

til                  fhv. Cementfabrikant Svend Otto Winther,                                      

                                           Løgumkloster                                                                

                           (Adressatens Stilling, Navn og Bopæl! – Udfyldes af Afsenderen)

Se Afleveringsreglerne på Bagsiden.

Ovenstående Forsendes er afleveret den 16/2 1945……kl. 20,25

                               På Adressatens Bopæl              

(Stedet, hvor Forsendelsen er afleveret)

til Adressaten personlig

til             Adressatens Hustru Anna Winther             

(Navnet på den, til hvem Forsendelsen er afleveret, med Tilføjelse af, i hvilken Egenskab de pågældende har modtaget Forsendelsen f. Eks som Adressatens Hustru, Husassistent o.s.v. jfr. Bagsiden særlig Pkt. 6)

                Anna Winther                            S. Hansen  ??           

                           (Modtagerens Underskrift)                                    (Den udleveredes Underskrift og

                                                                                                                                        Stilling)

Udleveringsposthuset

Afgangsstempel

Afleveringsattest

tilbage til

                        Dommerkontoret,                              

                        Løgumkloster.                                   

(Retskontorets Navn og Adresse)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modtaget og afsendt til Forkyndelse,

Den 16/2 1945.

Dommerkontoret i Løgumkloster d. u. s. 

Stævning i Faderskabssag. 

Herved indstævnet            fhv. Cementfabrikant Svend Otto Winther,                                                 

boende          Løgumkloster,                                                                                                                           

til som Sagsøgt at møde i Retten for Lø Herred med Løgumkloster Birk,                                                       

der afholdes på Tingstedet i Løgumkloster,                                                                                   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                         

                      Torsdagen den 22’ Februar                      1945, Kl. 10 ½ Fmd.

Sagsøgtes påstås principalt anset som Fader til det af                        Enkefru Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen,                                                                                       

boende          Middelfart, Vestergade 15,                                                                                                          

den 31. December 1944  fødte Barn  (udøbt Pigebarn)                                           

subsidiært kendt bidragspligtig til Moder og Barn efter Lov Nr. 131 af 7. Maj 1937.

                      Påstanden støttes på, at Sagsøgte i Avlingstiden har haft Samleje med Barnemoderen, og det påberåbes.      

Denne Stævning gælder tillige som Indkaldelse til Forligsmægling, som finder Sted i Retten, samt som Indkaldes af Sagsøgte til personlig at give Møde for at afgive Forklaring i Sagen.

                      Udeblivelse kan medføre Bødeansvar og i gentagelse tilfælde, at Sagsøgte fremstilles ved Politiet og eventuelt tages i Forvaring.

                      den 16’ Februar                  1945.

                                           (utydelig underskrift)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postkvittering

(Udfyldes af Afsenderen) 

     1    ,       Anbefalet Brev                                                                                    Postanvisning

                      Værdibrev                                                Pakke                                  Telegram

Beløb, angiven Værdig

Eller anbefalet (,,R’’)                                                                          Kr.                 Ø.

Hvis Beløb rubrikken ikke benyttes, skal den overstreges.

Til             Enke Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen                   

(Modtagerens Navn)

                               Middelfart, Vestergade 15                                        

(Bestemmelsessted)

Fra:                                                           Dommerkontoret,                                                        

(Afsendernes Navn og Bopæl)

Indleveret den               16/2         1945.

(Udfyldes af Posthuset)

Vægt:            kg                  g                                          Takst:                                 Øre

(Ved ufrankerede Forsendelser anførers >Ufr.<

Frankoen anføres kun for Fors. Til Udlandet.)

Andre Bemærkninger:

(>Talt<, >Afs. Risiko< o, 1.)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremlagt i Lø Herred med

Løgumkloster Birks Ret den

22.2.45

M E D D E L E L S E .

                      I Faderskabssagen b. Sag. Nr. 37/1945:

                                           Enkefru Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen,

                                           Middelfart, Vestergade 15.

                                                                 ctr.

                                           fhv. Cementfabrikken Svend Otto Winther,

                                           Løgumkloster,

afholdes Retsmøde i Lø Herred med Løgumkloster Birks Ret, der holdes på Tingstedet i Løgumkloster,

                                           Tirsdag, den 22’ Februar 1945, Kl. 10 ½ Fmd.

hvor Bevisførelsen vil finde sted, hvilket meddeles Dem i Henhold til Retsplejeloven § 456 g. med Tilføjelse, at De ikke behøver at give Møde, medmindre De selv ønsker det.

, den 16’ Februar 1945.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MØDREHJÆLPEN                                     Odense, den 11. Maj 1945.

        FOR FYNS STIFT

         KLAREGADE 37, ODENSE

         TLF. 3125, POSTGIRO 39982

            Træffetid: Hverdage Kl. 12-14 samt

                             Onsdag Kl. 17-18

Til Tønder Amt.

                                                               T ø n d e r.

                      Institutionen tillader sig høfligst at forhøre, os der snart kan forventes Bidragsresolution udstedt i Faderskabssagen: Marie Christine Augusta Hansen, f. Gregersen ctr. Svend Otto Winther, Resolutionen bedes tilstillet Mødrehjælpen i Odense, der har udbetalt Barnemoderen Forskud på forventes Alimentationsbidrag.

 Annemarie Nielsen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. maj 1945,                                                                                                            K 17/45,

     Ved at oversende hosfølgende Fødselsattest, skal man såfremt Barnet nu måtte være navngivet, bede Attesten påtegnet Barnets Navn ved Tilbagesendelsen hertil.

Sognepræsten i Middelfart.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. maj 1945                                                                                                             K 17/45.

Amtets Skrivelse af 12. April d. Å. angående Faderskabssagen: Marie Christine Augusta Hansen f. Gregersen ctr. Svend Otto Winther herved tjenstlig i Erindring.

Socialudvalget i Løgumkloster.             

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

                                           Socialudvalget, Løgumkloster,

idet man skal bøde sædvanlig Afhøring af Barnefaderen vedlagt ved Sagen Tilbagesendelse.

                      Tønder Amt, den 12. April 1945.

K 17/45

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

                                           Kredskontoret, Middelfart,

idet man skal bede Barnemoderen foranlediget afæsket erklæring i Anledning af Barnefaderens Begæring om at få Barnet Udleveret til Forsørgelse.

                                           Tønder Amt, den 12. Marts 1945.

K 17/45

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

                                           Kredskontoret i Middelfart,

idet man skal bede Barnemoderen foranlediget afæsket erklæring i Anledning af Barnefaderens Begæring om at få Barnet Udleveret til Forsørgelse.

                                           Tønder Amt, 19. Marts 1945

K 17/45.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Tilstilles med Bilag tjenstlig

                                           Herr Dommeren Løgumkloster,

idet man skal bede oplyst, hvorvidt pågældende er gjort bekendt med Retsvirkningerne af Anerkendelsen af Faderskabet.

                                           Tønder Amt, den 13. Marts 1945

K 17/45

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del siden