Nedrivningen er igang.

Foruden bestyreren var der i mange år 4 fastansatte medarbejdere på lageret. Uden for frugtsæsonen var de beskæftiget med byggeri og arbejde på lagerets savværk.

I frugtsæsonen var der beskæftiget op til 35 personer, men med overgangen til storkasser og den deraf følgende rationalisering faldt antallet til 10 - 15.

Morud Frugtlager fungerede ikke kun som et sorterings- og opbevaringslager for medlemmerne. I en årrække blev der foretaget fælles indkøb af sprøjtekemikalier, og der blev udarbejdet sprøjteplaner til medlemmerne. Der var aftaler om konsulentbesøg hos medlemmerne en gang om ugen i sommerhalvåret, således at medlemmerne fik gode muligheder for at få drøftet og afhjulpet dyrkningsmæssige problemer, og medlemmerne oprettede også en særlig fond, som kunne yde hjælp i tilfælde af haglskader i plantagerne, en slags privat haglskadeforsikring.

Ud over medlemmernes frugt, modtog man i nogle år frugt fra andre avlere, blandt andet helt fra Horsens-egnen og fra Langeland.

I en årrække opkøbte grossister større partier ad gangen af lagerets frugt på GASA ud fra prøver, men frugten blev stående på lageret, som så havde en indtjening på nogle øre pr.kg ved at stå for distributionen af frugten til detailforretninger i hele landet, efterhånden som de skulle bruge den. Lageret fungerede således i en årrække også som en slags grossistlager.

Tilførslerne til lageret toppede midt i tresserne. Derefter blev flere og flere af de mindre plantager ryddet. Det var hovedsageligt landmænd med frugtavl som bierhverv, som holdt op.

Ved en nytegning til lageret i 1967 blev der tegnet 27 medlemmer med et samlet areal på 145 hektar. Men i årene efter faldt medlemstallet hurtigt til under det halve, og ved nedlæggelsen af lageret i 1989 var der kun 7 medlemmer med ca. 40 hektar tilbage.

Da mængden af frugt begyndte at falde, forsøgte man at finde andre måder at udnytte lageret på.

Først i 70’eme blev der gjort forsøg med en champignonproduktion, da det var forholdsvis let at indrette kølerummene hertil, og da champignon havde været en rentabel produktion i nogle år. Opvarmning af rummene skete ved hjælp af en varmeveksler i forbindelse med centralvarmeanlægget, således at køleelementerne blev brugt til opvarmning. Efter nogle indkøringsvanskeligheder kom der en rimelig produktion i gang. Men da rummene skulle bruges til æbler i vintersæsonen, var det vanskeligt at træffe faste aftaler med konservesindustrien om afsætning, idet det var en betingelse fra deres side, at leverancerne fandt sted hele året. Samtidig begyndte en stor import af champignon fra den anden side af jorden (Taiwan f.eks.), således at priserne faldt til det halve af, hvad de var, da produktionen blev planlagt. Så efter et par år blev den indstillet.

I årene 1974-75 blev der fra anden side arbejdet på at bygge et nyt CA-lager (Controlled Atmosphere) i tilknytning til GASA, men det lykkedes ikke at få tilslutning nok, og det endte med, at Morud Frugtlager indrettede den fireetages bygning til CA-lager, og det lykkedes da også i nogle år at få lageret helt fyldt op ved hjælp af tilførsel af æbler især fra Harndrup og Otterup Frugtlager. Men efterhånden som disse lagre selv indrettede CA-lagre, ebbede det ud. Da tilførslen af æbler udefra standsede, og da det havde været temmelig kostbart at indrette CA-lagrene, stod lageret med en gæld på ca. 800.000 kr. uden at kunne udnytte sin kapacitet.

Dette var uden tvivl den mest alvorlige krise i lagerets historie, men ved en stor indsats især fra Jørgen Brønseruds side lykkedes det at få en aftale i stand med ostefirmaet P.M. Froelich om opbevaring af ost. Denne aftale gik senere over til Mejeriselskabet Danmark. Kontrakten lød på opbevaring af 700-800 tons ost.

Omkring 1984 byggede “Dansk Ost” et stort lager ved Vejle og dermed hørte oste kontrakten op. Det havde imidlertid været så god en forretning for lageret, at det på det tidspunkt næsten var gældfrit.

Der blev derefter indgået aftaler med nogle frilandsgartnere om opbevaring af kinakål, porrer og selleri. Savværket blev lejet ud til en tømrer, frokoststuen til en musikforening og en speditør fra Ålborg lejede lokaler til omlastning af varer mm. Og da Jørgen Brønserud i 1983 overtog en familieejendom og fraflyttede bestyrerboligen, blev denne også udlejet.

Så alt i alt kunne driften af lageret fortsætte, selv om æblemængden var faldet til 3-400 tons.

For at få ejerforholdet til frugtlageret nøjere fastlagt besluttede man i 1986 at omdanne frugtlageret til et aktieselskab.

Forinden havde man en henvendelse fra Søndersø kommune om køb af lageret. På grund af den kraftige udvikling i Morud var der opstået et parcelhuskvarter rundt om lageret, og man ønskede nu lageret fjernet så der kunne bygges på arealet.

Forhandlingerne førte ikke til noget resultat på grund af uenighed om prisen.

Få måneder efter at aktieselselskabet var stiftet henvendte kommunen sig igen. Den havde fået del i nogle midler fra Statens bysanerings fond og ville gerne forhandle igen. Resultatet blev at kommunen for en sum på 2 millioner kroner, overtog lageret, pr. l. Juni 1987.

Af skattemæssige årsager måtte man imidlertid vente med at ophæve selskabet til det havde bestået i 3 år. Derfor blev den afsluttende generalforsamling som nævnt i indledningen først afholdt den 20. december 1989, altså knap 50 år efter stiftelsen.

De medlemmer af lageret, som ikke selv var medlem af GASA stiftede herefter et nyt ApS, og overtog dermed medlemskabet hos GASA, så der stadig er mulighed for at komme af med frugten.

Ovenstående beretning om Morud Frugtlagers historie bygger på oplysninger fra lagerets forretningsprotokol og andre dokumenter fra lagerets arkiver. Endvidere har jeg benyttet oplysninger, som er erhvervet ved samtaler med andre medlemmer af lageret og især med bestyrer Jørgen Brønserud, og endelig naturligvis min egen viden fra min tid som formand for lageret fra 1966 til 1989.

Alle frugtlagerets papirer er indleveret til Lokalhistorisk Arkiv på Havrehedskolen i Morud*, så yderligere oplysninger vil være tilgængelige der.

Søndersø 1. feb. 1990

Erik Jensen

 * Som i dag ligger i Søndersø over bibliotektet.