Adoptionen

Misse, Grethe og Sine

Så kommer hele adoptionssagen, hvor Misse bortadopterer Grethe til hendes søster Sine og hendes mand Anton.

Adoptionssag vedr. Grethe Elisabeth Paulsen.

Middelfart, den 5. Februar 1939.

Benzinforhandler af Anton Elias Toft og Hustru, Fru Lassine Kjestine Toft, født Poulsen, ansøger om Bevilling til at adoptere det den 6. December 1938 fødte Pigebarn, Grethe Elisabeth Poulsen.

 

Indkom til byens

Stiftsamt den 11/ 2 1939

 

Bevillingen givet 9/3 39

Ved Daabatesten for Barnet født 6/12 -38 adoptanten født 20/12 – 1902, adoptantinden født 8/5 1906 og Viseamtsmand.

 

Til Kongen

Undertegnede Ægtefæller, Anton Elias Toft og Hustru, Fru Lassine Kjestine Toft, født Paulsen, boende Hessgade 12, Middelfart, der ikke har Børn eller andre Livsarvinger, tillader os herved at ansøge om Bevilling til at adoptere Pigebarnet Grethe Elisabeth Poulsen, der ifølge vedlagte Daabsattest er født udenfor Ægteskab den 6. December 1938 af Frk. Marie Kristine Paulsen.

Barnet er for Tiden anbragt i Pleje hos os, og er det vort Ønske at adoptere det, saaledes at det vil komme til at føre vort Efternavn Toft i Stedet for.

Barnet ønsker vil tillagt Arveret som vort eget Barn, og at der i Bevillingen ønskes taget Forbehold om, at Adoptionen ikke medfører nogen Indskrænkning i vor Testationsret.

Vi bemærker udtrykkeligt, at der ikke fra nogen Siden skal ydes Vederlag bortset fra, at vi ønsker os tillagt Faderes Bidrag, hvilket bliver at fastsætte efter Overøvrighedens Resolution.

Vi vedlægger Erklæring fra Barnemoderen, Erklæring fra Barnefaderen, vore Daabsattester, Straffeattester, Vandelsattest, Skrivelser fra Ligningskommissionen og Daabsattest for Barnet.

Yderligere vedlægger Uformuenhedsattest fra Middelfart Kommune, hvorefter vi anmoder om, at Bevillingen maa blive udstedt uden Gebyr.

 

Allerunderdanigst

 

Lassine Kjestine Toft

 

Anton Elias Toft

 

 

 

Tilladelsen med Bilag Stiftamtmanden i Middelfart til Erklæring.

 

Fyens Stiftsamt d. 13 Februar 1939

 

J. Høirup

 

Tilstilles med Bilag tjenstligt Politimesteren i Graasten med Anmodning om at Barnemoderen, Marie Kristine Poulsen, Adsbøl, og Barnefaderen, Vognmand Mathias Mors, Vilsbæk, maa blive afhørt efter Sagens Anledning.

 

Politimestren i Middelfart.

Den 27.2.1939.

 

Tildeles med Rapport

Børneværnsudvalget til Middelfart til Erklæring.

d. 28/2 1939

 

Politimesteren i Middelfart

 

 

Middelfart Købstad m.v.                                               Telefon Nr. 69.

Politikreds Nr. 32

      -------  

Station: Middelfart

 

 

Rapport

 

Lørdag den 25. Februar 1939

 

Repp. Ang.

 

I anledning af hosfølgende Andragende af 5 ds fra Benzinforhandler Anton Elias Toft og Hustru Lassine Kjestine, f. Poulsen, Hessgade 12, Middelfart, der søger om Bevilling til at adoptere Pigebarnet Grethe Elisabeth Poulsen, født udenfor Ægteskab den. 6. December 1938 af Marie Kristine Poulsen, Adsbøl, har undertegnede henvendt mig til Andragerne paa deres bopæl.

Manden navngav sig som anført.

                     

                      A n t o n   E l i a s   T o f t  ,

 

og forklarede, at han er født den 20/12-1902 i Andst, Kolding Politikreds, Vejle Amt, Søn f Købmand Anton Elias Andersen Toft og Hustru Margrethe Elisabeth født Toft.

Andrg. har hele sin skoletid gaaet i Gjesing Skole, og han er konfirmeret i Andst Kirke.

Efter sin konfirmation kom handelslære i Gejsing, hvor han var i fire aar. Da han blev udlært aftjente han sin værnepligt som arbejdssoldat.

Efter endt soldatertjeneste var han en vinter paa Vallekilde Højskole, hvorefter han atter i 3 aar var Kommis hos sin læremester. Han fik i 1926 selvstændig Købmandsforretning i Ødis-Bramdrup, og drev denne indtil 1930, da han solgte Forretningen og overtog en Victualieforretning i Kolding, som han drev indtil 1933, da rejste han til Snoghøj, hvor han overtog en kiosk under Lillebæltsbroens Bygning.

 

Han var derefter fra Lillebæltsbroens Aabning i 1935 til 1936 Parkeringsvagt ved Restaurant ”Broen”, med sine sommeren 1936 har han forpagtet en Benzinhandel paa Brovejen, hvor han forhandler ”Shell” Benzin og Olier.

 

Om sine økonomiske Forhold forklare han, at han i 1938 har haft en Nettoindtægt paa ca. 3800 kr (130.074 i 2017 kr.) Han betaler 1500 kr. særlig i Forpagtningsafgift. Forretningen er i stadig og god fremgang, og han har nu antaget fremmed Medhjælp.

 

Andrageren ejer ikke Formue. Han har en gl. Handelsgæld paa Ca. 2700 kr., men det udelukkende Penge, som ham skylder sin Familie, og han maa afbetale disse Penge, naar han kan, og Gælden er rentefri.

 

Andrageren blev ægteviet den 20 November 1927 til Andragerinden og de har aldrig haft Børn i ægteskabet, og Andrageren har ikke Børn udenfor Ægteskabet.

 

 

                                           ------0------

 

Andragerinden navngav sig:

 

L a s s i n e   K j e s t i n e   T o f t, født Poulsen, og forklarede, at hun er født en 8/5-1906 i Sdr. Ørslev, Hjordkær Sg, Aabenraa Amt, som Datter af Smedemester Peter Meier Poulsen og Hustru Andrea Kjestine f. Holm.

 

Hun har gaaet i skole i Hjordkær og Havkjær, og hun er konfirmeret i Vamdrup.

 

Efter sin Konfirmation i 1921 og indtil hun blev gift med Andrageren i 1927, har hun haft forskellige Pladser som Ungpige, hvor hun har lært alm. Husgerning. Hun har efter Ægteskabets Indgaaelse hjulpet sin Mand med Forretningerne, og hun har i to aar passet en Kiosk ved Lillebæltsbroen for Restauratør Abildskov.

 

Andragerinden har stadig hjulpet sin Mand med Forretningen, men da hun nu har faaet sin Søsters lille Barn til sig, har Manden faaet mandlig Medhjælp. Saa Andragerinden helt kan ofre sig for Barnet og Hjemmet. Andragerinden har aldrig selv født Børn.

 

Begge Ægtefæller forklarer under et, at de haft Barnet hus sig siden det var 14 dage gammelt. De er nu kommen til at holde saadant af Barnet, at de slet ikke kan tænke sig at komme af med det igen, og deres inderlige Ønske, at der maa blive meddelt dem Bevilling, saa det kan betragtes som Ægtebarn, idet det er deres Ønske, at Barnet maa faa Efternavnet T o f t , saa det fulde Navn bliver Grethe Elisabeth Toft. – Andragerne har ikke andre Livsarvinger.

 

Ved adoptionen er der ikke benyttet Mellemmand, og der ydes ingen Vederlag for Adoptionen, men de forbeholder sig Ret til at kræve Bidraget fra Barnets Fader.

 

Barnemoderen er Søster til Andragerinden, og Barnemoderen har Ophold en kort Tid før og efter Fødslen hos Andragerne – Barnet er født paa Middelfart Sygehus, hvor Andragerne har afhentet det.

 

Andragerne mener, at der i alle Retninger evner t forsørge og opdrage Barnet.

 

Andragerne bebor en 3-værelsers-Lejlighed i Ejendommen Hessgade 12- paa 1. Sal. Lejligheden er velmøbleret og særdeles propert holdt. Barnet laa i en ren og velplejet seng, og det saa velplejet ud og gav i det hele taget Indtryk af, at det var velnæret og under god Behandling, og Andragerne var lykkelige over at have Barnet hos dem.

 

Andragerne er undertegnede bekendt som yderst flittige Mennesker, der nyder alle Agtelse, og er alm. bekendt, at de sammen har oparbejdet en

god og lønnende Forretning, hvor Publikum gerne vil komme og handle.

 

 

                                           -------0-------

 

 

Restauratør Th. Abildskov, Restaurant ”Broen”, her, har velkendt sig sin underskrift paa at Vandelsattesten, og han kan paa det bedste anbefale Andragerne, der baade økonomisk, moralsk og menneskeligt set i Besiddelse af de Egenskaber, der giver Betingelser for, at et Barn trygt kan overdrages dem til Opdragelse og Forsorg.

 

Begge Andragerne har været beskæftiget med Compt., og han kan kun betegne dem som yderst flittige, omgængelige og stræbsomme Folk, der nyder alles Agtelse.

 

Arkitekt Robert Wiis Tønnesen, Idrætsvej 1, Middelfart, har vedkendt sig Underskrift paa Vandelsattesten, og han har forklaret at han kender Andragerne fra Forretningsforbindelse, da han nu gennem Ca. 3 Aar saagodt som dagligt har købt Benzin hos dem.

 

Han har navnlig lagt Mærke til, hvilke Ihærdighed Andragerne har lagt for Dagen ved at oparbejde den forretning, som de driver, og der begge afholdt af Kunderne.

 

Efter kendskab Compt. har til Andragerne og deres hele Vandel, kan han anbefale dem paa de bedste, da det er hans Overbevisning, at et Barn vil faa det godt hos disse Mennesker.

 

O. Bundholdt

Politibetjent