Faderskabssag

Adsbøl kro

I Adsbøl ved Gråsten lå en kro, og der var Marie Christine Paulsen ansat som serveringsdame i slutningen af 1930’erne.

Hun var født i 1909 i Sønder Ønlev ved Aabenraa. Familie flyttede senere til Vamdrup. Marie blev kaldt Misse. Hendes søster Lassine (kaldet Sine) blev de store hovedpersoner i denne beretning.

Mens Misse var ansat på kroen i Adsbøl kom der jo kunder til kroen og en af dem var vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors, født i 1906, Store Emmerske pr. Tønder.

Han var nu boende i Vilsbæk pr. Kliplev. Hvor han havde sin egne vognmandsforretning.

Under afhøringen af Misse og Mathias kom det frem at de to havde haft flere hyggestunder i januar og februar måneder i 1938 og at det foregik i førerhuset af Mathias’ Bedford lastbil. Ikke meget plads til det erotiske, men hvor der er vilje er der vej.

I afhøringen fremgår det at Misse havde sidste menstruation i slutningen af februar.

I starten af de sagsakter vil hun ikke oplyse navnet på barnefaderen, men senere kommer hans navn frem.

Misse bor i den sidste del af sin graviditet hos sin søster Sine og hendes mand i Middelfart, på adressen Hessgade 12.

Der er en masse skriverier mellem bl.a. politimesteren i Gråsten, Holbøl, Aabenraa og Middelfart. Og mellem kommunekontorerne i Gråsten, Aabenraa og Middelfart, præsten i Middelfart og så provstekontoret i Odense.

Der bliver bedt om fødselsattester, dåbsattester, leveattester, der så sendes rundt imellem de instanser, der er meget administration.

 

Her et eksempel på en skrivelse:

Ved hoslagt af fremsende Daabsattest for Barnet Grethe Elisabeth Poulsen, født den 6. december 1938, skal man, da Moderens Familienavn ifølge vedlagte udskrift af Fødselsregistreret er Paulsen, henstilles, at fornødne Berigtigelse af Ministerialbogen finder sted. Endvidere skal man, idet der bemærkes, at der under 3. f. M. af Politimesteren i Graasten er sendt den paagældende Sognepræst Meddelelse om, at Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors af Vilsbæk har anerkendt Faderskabet til ommeldte Barn, tjenstlig hanlade Opmærksomheden pa, at der formentlig har given Sognepræsten Paalæg om foruden Moderens Navn tillige at Faderens Navn i Daabsattesten, der er udfærdiget, efter at Faderskabet er anmeldt til Ministerialbogen.

En berigtigelse Faderskabsattest forventes efter endt Ekspedition sendt hertil.

 

Der bliver også bedt om en Leveattest (En leveattest er et dokument, der beviser, at du er i live)

 

Leveattest

 

At udøbt Pigebarn, født den 6/12 – 1938 i Middelfart af ugift Serveringsdame M a r i e   K e r s t i n e   P o u l s e n, f.d. 14/8 -09 Hjordkær, nu boende i Tjeneste paa Adsbøl Kro pr. Graasten, er i Live og opholder sig hos Forpagter A n t o n  T o f t ,   H e s s g a d e   No. 12, Middelfart , attesteres herved.

 

Middelfart, den 10/1 – 1939

 

Navn:                                  Hans Andersen

Stilling:                               Husejer

Bopæl:                                Hessgade 12

 

 

Her følger nogle at de spørgsmål og svar som Misse, Mathias, Anton og andre har måtte svare på.

 

Der blive tale om et normalbidrag.

Det står omtalt således:

Barnets Opholdssted er Hessgade 12, Middelfart

hvor Normalbigdraget for tiden udgør 255,- kr. indtil Barnet fyldte 2 aar

                                                                 og derefter 204,-  -  -  -  -  -  -  18 aar.

 

Bidraget erklæret halvaarsvis forud paa Barnets aarlige fødselsdag og paa halvaarsdagen for denne, saaledes at Bidraget for Tiden er Barnets Fødsel til den 6. juni 1939. forfalder straks.

Som bidrag til Moderens Barselfærdsudgifter betales derhos et Bidrag af 25,- kr. og til hendes Underhold i 2 Maaneder for og 1 maaned efter Fødsel det for hendes Opholdssted gældende Normalbidrag. Moderens Opholdssted paa dette tidspunkt var Adsbøl og Middelfart.

Normalbidraget udgør i alt 25,-. disse bidrag er straks forfaldet.

 

Undlader den bidragspligtige at foretage de i Loven paabudte Anmeldelser til Folkeregistrene, straffes han med Bøde paa 5 kr. Undlades Anmeldelse i den hensigt derved at unddrage sig Bidragspligten, er straffen indtil 2 maaneder.

 

Ministerialbogen (som er den officielle betegnelse på en kirkebog.)

Der blev skrevet frem og tilbage mellem myndighederne om den bog.

 

Her et eksempel.

Ved hoslagt af fremsende Daabsattest for Barnet Grethe Elisabeth Paulsen, født den 6. december 1938, skal man, da Moderens Familienavn ifølge vedlagte udskrift af Fødselsregistreret er Paulsen, henstilles, at fornødne Berigtigelse af Ministerialbogen finder sted. Endvidere skal man, idet der bemærkes, at der under 3. f. M. af Politimesteren i Graasten er sendt den paagældende Sognepræst Meddelelse om, at Vognmand Mathias Cornelius Jensen Mors af Vilsbæk har anerkendt Faderskabet til ommeldte Barn, tjenstlig hanlade Opmærksomheden paa, at der formentlig har given Sognepræsten Paalæg om foruden Moderens Navn tillige at Faderens Navn i Daabsattesten, der er udfærdiget, efter at Faderskabet er anmeldt til Ministerialbogen.

 

En berigtigelse Faderskabsattest forventes efter endt Ekspedition sendt hertil.

 

Der skulle også fremvises dåbsattester for både Misse og Mathias.

 

Misses dåbsattest:

 

Daabsattest

Fulde navn                                                                     Marie Christine Paulsen

Fødeby og Sogn                                                              Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn

Fødselsaar og Dag                                                          1909, d. 14. august

Kirken, hvori barnet er døbt eller

Fremstillet efter Hjemmedaad.                                      Hjordkær

Daabs aar og daabsdag samt – hvis Barnet

Er hjemmedøbt –

Aar og Dag for Fremstillingen i kirken   1909, d. 29. august

 

                                                                                       Smedemester: Sønder Ønlev

Forældrenes fulde Navn og Stilling                                    Peter Meier Paulsen, og Hustru

                                                                                       Andrea Kjerstine f. Holm

Overensstemmelse med Ministerialbogen bevidnes

 

Hjordkær den 7. 5. 1923